Những nội dung cần biết trong train the trainer

PHẦN

NỘI DUNG

  PHẦN 1:
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CHO HỌC VIÊN NGƯỜI ĐI LÀM
 Đặc điểm của phương pháp đào tạo tiên tiến
 1. Tâm lý của học viên
 2. Vai trò và năng lực cần thiết của một Giảng viên
 3. 7 nguyên tắc đào tạo cho học viên
 4. Các nguyên lý đào tạo
 5. Các hoạt động học tập
  PHẦN 2:
CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
 7 bước của chu kỳ đào tạo
 1. Xây dựng mục tiêu bài giảng
 2. Soạn đề cương bài giảng (outlines)
 3. Các phương pháp đào tạo tiên tiến
 4. Soạn kế hoạch bài giảng (session plan)
 5. Các cách thức kiểm tra mức độ tiếp thu của học viên.
 
PHẦN 3:
TRIỂN KHAI MỘT HOẠT ĐỘNG NHÓM
 1. Tại sao cần có hoạt động học tập
 2. Các bước:
  • Giới thiệu 1 hoạt động nhóm
  • Giám sát 1 hoạt động nhóm
  • Tổng kết 1 hoạt động nhóm
 3. Soạn một hoạt động học tập trong bài giảng mẫu
  PHẦN 4:
CÁC KỸ NĂNG HỖ TRỢ TRONG ĐÀO TẠO
 1. Kỹ năng trình bày
 2. Kỹ năng quan tâm chú ý
 3. Kỹ năng quan sát tại đào tạo giảng viên nội bộ
 4. Kỹ năng lắng nghe
 5. Kỹ năng đặt câu hỏi
 6. Kỹ năng phản hồi cho học viên
 7. Kỹ năng thiết kế slide
 8. Sử dụng hiệu quả phương tiện trợ giảng: bảng, giấy khổ lớn, flip chart, power point…
  PHẦN 5:
THỰC HÀNH GIẢNG

 1. Thực hành giảng (có video phản hồi)
 2. Nhận xét từ học viên khác và Giảng viên (theo mẫu)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »